Tin tức

Tư vấn: Khảo sát, thiết kế, lập dự án và dự toán công trình, định giá, giám sát thi công, quản lý dự án các công trình Bưu chính viễn thông, tin học, data cente

Khảo sát, thiết kế, lập dự án và dự toán công trình, định giá, giám sát thi công, quản lý dự án các công trình Bưu chính viễn thông, tin học, data center

Từ khóa :